Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie: Uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 48/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 18 lipca 2007 r.
 
w sprawie: Uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1, w związku z art. 22 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
                                                                         §1
Uchwala się Statut Miasta Puszczykowa, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
 
                                                                          §2
Uchyla się w całości dotychczasowy Statut Miasta Puszczykowa wprowadzony w życie Uchwałą Nr 51/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15.07.2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 143, poz. 2714 z dnia 21 sierpnia 2003 r. tychczasowy Statut Miasta Puszczykowa wprowadzony w życie a n) wraz ze zmianami wynikającymi z wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr 112/04/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Puszczykowa (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 133, poz. 2739 z dnia 23 sierpnia 2004 r. tychczasowy Statut Miasta Puszczykowa wprowadzony w życie  a n).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.                                                                         
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości