Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 35/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia25 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa

 
 
Uchwała nr 35/07/V 
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie: udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128 poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, 2005 r. nr 169 poz. 1420, Dz. U. 2006 r. nr 45 poz. 319, Dz. U. 2006 r. nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 r. nr 187 poz. 1381, Dz. U. 2006r. nr 170 poz. 1217, Dz. U. 2006 r. nr 170, poz. 1218, Dz. U. 2006 r. nr 249 poz. 1832)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Rada Miasta po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok przedłożonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, a stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały ,
- po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa
udziela Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2006 rok.
 
§ 2.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Puszczykowa za 2006 r. podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały w części określonej  § 2 powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Lista wiadomości