Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 28/07/V z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotyc

Uchwała nr 28/07/V    
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 
W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 zmiany ; Dz.U.2002r nr 23 poz. 220 Dz. U. 2002r nr 62 poz.558 Dz. U.2002nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153 poz.1271, Dz.U.2002r nr 214 poz.1806, Dz. U .2003r nr 80 poz. 717, Dz.U.2003r nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz. U. 2004r nr 116 poz. 1203, Dz. U. 2004r nr 167 poz. 1759, Dz. U. 2005r nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2005r nr 175 poz. 1457, Dz. U. 2006r nr 17 poz. 128 Dz. U. 2006r nr 181 poz. 1337)), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 , 70 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r nr 261 poz. 2603 zmiany Dz.U.2004 nr 281 poz.2782 ,Dz.U.2005r nr 130 poz. 1087 Dz.U. 2005r 169 poz. 1420,  Dz. U. nr 175 poz. 1459 , Dz. U. 2006r nr 64 poz. 456, Dz.U.2006r nr 104 po. 708 , Dz. U. 2006r nr 220poz. 1600 i 1601)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Puszczykowie w wysokości 90 % opłaty ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla następujących nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym :
 
Lp
Niwka
Działka nr
Lp
Puszczykowo
Działka nr
1
466
6
1035
2
487
7
1042
3
375
8
1850
4
249
9
1528 i 1529
5
500
10
986
 
 
11
858
 
 
12
1585
§ 2.
W razie rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , nie spłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu oraz oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych .
 
§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności związana jest z dążeniem do likwidacji w Puszczykowie prawa użytkowania wieczystego.
90 % bonifikata stanowić ma instrument zachęcający użytkowników wieczystych do przekształcenia prawa.
Nieruchomości objęte uchwałą zostały oddane w użytkowanie wieczyste w latach 1957-1981 oraz są zabudowane budynkami mieszkalnym.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił opłatę z tytułu przekształcenia na  następujące kwoty:
 
Obręb Niwka
Obręb Puszczykowo
Nr działki pow.m²
Wys. opłaty przed bonifikatą
Nr działki pow. m²
Wys. opłaty przed bonifikatą
466 -pow.547
22.0508,00 zł
1035 - pow.680
31.287,00 zł
487- pow 527
21.252,00 zł
1042 - pow. 667
27.718,00 zł
375- pow.792
38.000,00 zł
1850- pow. 682
33.400,00 zł
249 - pow. 1281
49.900,00 zł
1528 ,1529 - pow.640
33.500,00 zł
500- pow. 555
29.900,00 zł
986 - pow. 688
31.700,00 zł
 
 
858- pow.1004
60.400,00 zł
 
 
1585 -pow.1281
41.500,00 zł
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały tej treści jest uzasadnione.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
         Marek Błajecki
 
Lista wiadomości