Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 29/07/V z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie : zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w sprawie: przekazania środków finansowych na realizację zadania w zakresie usuwani

Uchwała Nr 29/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie : zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 
 
Na podstawie  art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
Rada Miasta upoważnia Burmistrza do zawarcie umowy, w której Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu zadanie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 
§2.
Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Puszczykowa - po podpisaniu umowy - zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Poznaniu na realizację powyższego zadania.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Uzasadnienie
Starosta Poznański przy akceptacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpił z inicjatywą udzielenia pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest przy udziale Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za celowe.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
         Marek Błajecki
Lista wiadomości