Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 31/07/V z dnia 14.04.2007r. w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części inwestycyjnej projektu "W Puszczykowie w

 
UCHWAŁA Nr 31/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.04.2007r.
 
 
w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części inwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 
Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje                              
 
                                                                       § 1.
 
Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2008 środków własnych w kwocie 259 400,42 zł na wykonanie części inwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie".
W przypadku uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wykonanie całości części inwestycyjnej projektu, w kwocie 1 729 336,12 zł, nastąpi ze środków własnych budżetu Miasta Puszczykowa, a następnie Miasto Puszczykowo wystąpi z wnioskiem o refundację 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
                                                                       § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
                                                                       § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
 
W związku z wytycznymi procedury aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego nastąpiła konieczność podjęcia uchwały intencyjnej dotyczącej zabezpieczenia środków na realizację części inwestycyjnej tego zadania w roku 2008. Zgodnie z wytycznymi programowymi Mechanizmu Finansowego EOG - NMF w naborze 2007, w przypadku gdy przewidywane rozpoczęcie realizacji projektu dotyczy kolejnego roku budżetowego, dla którego nie została przyjęta uchwała budżetowa należy przedłożyć uchwałę intencyjną.
            Mając na uwadze, iż Miasto nie dysponuje wystarczającymi środkami na sfinansowanie projektu z własnego budżetu oraz fakt, że uzyskanie dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu stwarza szansę jego realizacji, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne, celowe oraz spójne z prowadzoną polityką rozwoju Miasta Puszczykowa.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miasta Puszczykowa 
Lista wiadomości