Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 30/07/V z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr 30/V/07
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego.
Na podstawie art. 56 ust. 2, w związku z art. 4 pkt 32, art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 8 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Powiadamia się pan Piotra Szmytkowskiego - Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego ''oświadczeniem lustracyjnym''.
§ 2.
Informuje się pana Piotra Szmytkowskiego, że zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy powołanej wyżej, nie złożenie w terminie, o którym mowa w § 1 uchwały oświadczenia lustracyjnego, skutkuje utratą sprawowanej funkcji publicznej Skarbnika Miasta z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do jego złożenia.
§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta do:
1) niezwłocznego doręczenia panu Piotrowi Szmytkowskiemu jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukami oświadczeń lustracyjnych, określonymi ustawą
 2) niezwłocznego przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
         Marek Błajecki
 
Lista wiadomości