Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 32/V/07 z dnia 14.04.2007r.w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części nieinwestycyjnej projektu "W Puszczykowie

 
UCHWAŁA Nr 32/V/07
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.04.2007r.
 
 
w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Puszczykowa na realizację części nieinwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 
Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje                  
           
                                                                       § 1.
 
Wyraża się wolę zabezpieczenia w budżetach Miasta Puszczykowa na lata 2008-2011 środków własnych na realizację części nieinwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie" w następujących kwotach:
 
1)  rok 2008: 23 637,62 zł,
2)  rok 2009: 40 500,00 zł,
3)  rok 2010: 38 700,00 zł,
4)  rok 2011: 15 695,12 zł.
                                                                       § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
                                                                       § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
UZASADNIENIE
 
W związku z wytycznymi procedury aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego nastąpiła konieczność podjęcia uchwały intencyjnej dotyczącej zabezpieczenia środków na realizację części nieinwestycyjnej tego zadania w latach 2008-2011. Zgodnie z wytycznymi programowymi Mechanizmu Finansowego EOG - NMF w naborze 2007, przy składaniu wniosku aplikacyjnego należy załączyć uchwałę intencyjną, zabezpieczającą środki w wysokości 15% wydatków nieinwestycyjnych projektu w kolejnych latach jego realizacji.
            Mając na uwadze, iż Miasto nie dysponuje wystarczającymi środkami na sfinansowanie projektu z własnego budżetu oraz fakt, że uzyskanie dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu stwarza szansę jego realizacji, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne, celowe oraz spójne z prowadzoną polityką rozwoju Miasta Puszczykowa.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                              Rady Miasta Puszczykowa
 
Lista wiadomości