Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 33/V/07 z dnia 14.04.2007r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań w latach realizacji projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodos

 
UCHWAŁA Nr 33/V/07
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.04.2007r.
 
 
w sprawie: upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań w latach realizacji projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", realizowanego w Mieście Puszczykowie ze środków budżetu Miasta Puszczykowa oraz środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 
Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje                              
 
                                                                       § 1.
 
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w latach realizacji części nieinwestycyjnej projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie", na pokrycie wkładu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres od dnia dokonania płatności wykonawcom projektu do dnia uzyskania refundacji wydatków.
 
                                                                       § 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
                                                                       § 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
UZASADNIENIE
 
W związku z wytycznymi procedury aplikacyjnej przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu "W Puszczykowie wygrasz zdrowie. Tworzenie otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w realizacji kompleksowego programu promocji zdrowego stylu życia w Puszczykowie" ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego nastąpiła konieczność podjęcia uchwały dotyczącej upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, związanych z zapewnieniem płynności finansowej realizacji projektu w latach 2008-2011. Zgodnie z wytycznymi programowymi Mechanizmu Finansowego EOG - NMF w naborze 2007, przy składaniu wniosku aplikacyjnego należy załączyć uchwałę zapewniającą terminową realizację płatności wykonawcom projektu.
Wysokość wkładu Mechanizmów Finansowych w kolejnych latach wyniesie:
w roku 2008:   część inwestycyjna: 1 469 935,70
                        część nieinwestycyjna: 133 946,53
w roku 2009:   część nieinwestycyjna: 229 500,00                 
w roku 2010:   część nieinwestycyjna: 219 300,00
w roku 2011:   część nieinwestycyjna: 88 939,03
 
Mając na uwadze, iż Miasto nie dysponuje wystarczającymi środkami na sfinansowanie projektu z własnego budżetu oraz fakt, że uzyskanie dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych projektu stwarza szansę jego realizacji, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne, celowe oraz spójne z prowadzoną polityką rozwoju Miasta Puszczykowa.
 
 
                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                              Rady Miasta Puszczykowa
Lista wiadomości