Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 34/07/V z dnia 14.0.2007r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

Uchwała nr 34/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14.0.2007r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt13ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 zmiany ; Dz.U.2002r nr 23 poz. 220 Dz. U. 2002r nr 62 poz.558 Dz. U.2002nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153 poz.1271, Dz.U.2002r nr 214 poz.1806, Dz. U .2003r nr 80 poz. 717, Dz.U.2003r nr 162 poz. 1568, Dz.U. 2004r nr 102 poz. 1055, Dz. U. 2004r nr 116 poz. 1203, Dz.U. 2004r nr 167 poz. 1759, Dz. U. 2005r nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2005r nr 175 poz. 1457, Dz. U. 2006r nr 17 poz. 128 Dz. U. 2006r nr 181 poz. 1337)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Nadaje się terenowi obejmującemu działki o numerach ewidencyjnych 700/1, 700/6 i 701/26 położone w obrębie geodezyjnym Puszczykowo stanowiące własność Miasta Puszczykowo, nazwę Rynek.
 
§ 2
 
Teren stanowiący przedmiot uchwały zaznaczony jest na kopii mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uzasadnienie
 
 
Przedkładana uchwała została wywołana na prośbę właścicieli nieruchomości położonych przy "rynku". Sygnalizowane są problemy związane z brakiem nazwy zarówno w postępowaniach administracyjnych jak i sądowych. Nadanie nazwy uporządkuje te problemy.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości