Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 38/07/V z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie: zawarcia umowy z Miastem Poznań sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pom

Uchwała Nr 38/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 13 czerwca 2007 r.
 
w sprawie : zawarcia umowy z Miastem Poznań sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej"
 
 
Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 12 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
Rada Miasta upoważnia Burmistrza do zawarcie umowy, w której Miasto Puszczykowo udzieli Miastu Poznań dotacji celowej w wysokości 3 000 złotych na zadanie w zakresie kultury: "Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej". Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2.
1. Źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w § 1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2007 r. w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
2. Środki te zostaną przekazane Miastu Poznań nie później niż 30 dni po zawarciu umowy.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska Miasto Poznań planuje zrealizować budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Doceniając wagę tego przedsięwzięcia dla upowszechniania wiedzy o historii Państwa Polskiego Rada Miasta Puszczykowa zdecydowała o przeznaczeniu dotacji na realizację wspomnianego zadania.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
 
 
 
Lista wiadomości