Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 40/07/V z dnia 13.06.07 w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mosina na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepubl

Uchwała Nr 40/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13.06.07
 
w sprawie: pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mosina na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Mosiny.
 
                Na podstawie art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  Nr  256 poz. 2572,  Dz. U. 2004 r. nr 273 poz.2703, Dz.  .udnia orzata Ornoch  - Tabędzka ienie dyspozycji 006, jednakże zapłata nastapiładriodze nień nie uregulował z urzędem skarbowU. 2004.281 poz. 2781, Dz. U. 2005 r. nr 17 poz. 141, Dz. U. 2005 r. nr 131 poz.1091, Dz. U. 2005 r. nr 122 poz.1020, Dz. U. 2005 r. nr167 poz.1400, Dz. U. 2005 r. nr 94 poz.788, Dz. U. 2005 r. nr 249 poz. 2104, Dz. U. 2006 r. nr 144 poz.1043, Dz. U. 2006 r. nr 208 poz.1532, Dz. U. 2006 r. nr 227 poz.1658, Dz. U. 2007 r. nr 42 poz.273), art. 167 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 2005 r. nr 169 poz. 1420, Dz.U.2006 r. nr 45 poz..319 Dz.U.2006 r. nr 104 poz.708. Dz.U.2006 r. nr 187 poz.1381, Dz.U.2006 r. nr 170 poz.1217, Dz.U.2006 r. nr 170 poz. 1218 Dz.U.2006r. nr 249 poz.1832)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U. 2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128 oraz 2006 r. nr 181 poz. 1337),
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1.
Przekazuje się Miastu Mosina dotacje na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Puszczykowa uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Mieście Mosinie.
 
§ 2.
Opłata dotyczy refundacji w wysokości dotacji ponoszonej przez Miasto Mosina dla dzieci z terenu Miasta Puszczykowa, zgodnie z zawartym porozumieniem.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie na okres od 1 stycznia do  31 grudnia 2007r.
 
Uzasadnienie:
Art. 90 ust. 2c stanowi, że jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b. A zatem na gminie, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola położonego w innej gminie, spoczywa obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielonej dla w/w przedszkola, w wysokości ustalonej przez gminę na terenie, której położone jest przedszkole.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
Lista wiadomości