Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 43/07/V z dnia 13.06.2007 w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży n

Uchwała Nr 43/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13.06.2007
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Puszczykowo miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak
 i w miejscu sprzedaży.
 
Na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U. 2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128 oraz 2006 r. nr 181 poz. 1337),
oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje: 
 
§ 1.
Ustala się na terenie Miasta Puszczykowo maksymalną liczbę 35 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
§ 2.
Dopuszcza się lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w odległości
mniejszej niż 100 metrów od granicy następujących obiektów chronionych:
a/ szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczych,
b/ obiektów kultu religijnego,
c/dworców kolejowych, autobusowych,
d/ obiektów sportowych, na których odbywają się masowe imprezy sportowe
 
ˇ    w przypadku uzyskania na daną lokalizację zgody zarządzającego określonym
 obiektem chronionym.
 
§ 3.
Traci moc uchwała nr 237/01/III z dnia 17.XII.2001 Rady Miasta Puszczykowa w sprawie
 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziły szereg nowych rozwiązań w procedurze uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a ponadto nastąpiło wyłącznie z kompetencji rady gminy określania warunków sprzedaży napojów alkoholowych. W kompetencji rady gminy pozostaje ustalanie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych i określanie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Ze względu na powyższe konieczna jest zmiana zapisów dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miasta Puszczykowa.
Lista wiadomości