Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 44/07/V z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie : ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa

Uchwała Nr 44/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 13 czerwca 2007 r.
 
w sprawie : ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 14a w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 . zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
1.    Rada Miasta ustanawia nagrodę dla najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo.
2.    Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza programy szkolne i którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami w nauce, sporcie, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej oraz zadaniach promujących miasto Puszczykowo.
3.    Nagroda przeznaczona jest na wspieranie rozwoju uzdolnień  i zainteresowań, ma również na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
 
 
§2.
Zasady udzielania nagrody, jej wysokość oraz tryb postępowania w tym zakresie określa "Regulamin nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§3.
 
Źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w § 1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2007 r. i lata następne w dziale w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Ustanowienie nagrody dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
Marek Błajecki 
 
Lista wiadomości