Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 46/07/V z dnia 11 lipca w sprawie: nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz.

 
Uchwała Nr 46/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 11 lipca 2007 r.
 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa (Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 112/04/IV z dnia 06 lipca 2004 r. ze zm.) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Pani Krystyna Białecka-Pruszewicz ukończyła w 1955 roku studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1964 roku uzyskała specjalizację II stopnia medycyny ogólnej. Od 1956 do 1998 roku była kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Puszczykowie i długoletnim wykładowcą medycyny ogólnej dla studentów VI roku AM w Poznaniu. Od 1999 do 2002 roku była lekarzem rodzinnym w Puszczykowie a od 2003 roku konsultantem, wolontariuszem w Przychodni Salus. Przez około 45 lat była kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Puszczykowie, lekarzem czterech pokoleń, organizatorem odbudowy spalonego budynku przychodni ginekologiczno-konsultacyjnej, a także organizatorem medycyny szkolnej w Puszczykowie i w innych podległych placówkach. Stworzyła zespół wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. Mąż Antoni, prof. dr hab. n. medycznych, były rektor Akademii Medycznej w Poznaniu, doktor honoris causa Uniwersytetu w Turynie za zasługi w rozwoju otolaryngologii i foniatrii w Europie. Córki Ewa (1957), dr architektury; Małgorzata (1965), dr medycyny.
Pani Krystyna Białecka-Pruszewicz otrzymała odznakę za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1981), Srebrny Krzyż Zasługi (1983), odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego. Była radną IV kadencji Rady Miejskiej w Puszczykowie i I kadencji Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu.
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości