Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 49/07/V z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr 49/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz.U. 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717, dz.U. 2004 Nr 167 poz. 1759, Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U. 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 Nr 116 poz. 1203, Dz.U. 2005  Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2005 Nr 175 poz. 1457, Dz.U.2005 Nr 17 poz. 128, Dz. U.2006 Nr 181 poz. 1337, Dz. U. 2007 Nr 48 poz. 327),
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 680.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puszczykowie.
§ 2.
Spłata kredytu nastąpi z podatku i opłat lokalnych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Budżet Miasta Puszczykowa na 2007 rok przewiduje przeznaczenie na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puszczykowie kwotę 700.000 zł.
Zgodnie z aktualną wartością kosztorysową oraz wielkością wynikającą ze złożonej oferty przez  wykonawcę koszt realizacji wynosić będzie 1.380.000 zł.
Kredyt będzie uzyskany na warunkach:
-    okres karencji kapitału do końca 2007
-    okres spłaty 2008-2012.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości