Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 51/07/V z dnia 27 sierpnia 2007r.w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr 51/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2007r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327),
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miasta wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości maksymalnej do 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na realizację "Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puszczykowie".
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi z podatków i opłat lokalnych.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 49/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31.07.2007 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
Uzasadnienie.
Rada Miasta Puszczykowa w dniu 31.07.2007 roku podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 680.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2. Z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informacji o planowanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na wsparcie realizacji powyższego przedsięwzięcia do kwoty 600.000 zł istnieje potrzeba uchylenia Uchwały Nr 49/07/V i wywołanie Uchwały o zaciągnięciu pożyczki ze środków WFOŚiGW. Zgodnie w pismem WFOŚiGW pożyczka będzie oprocentowana na korzystniejszych warunkach niż kredyt w banku komercyjnym oraz istnieje możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 5%.
Pożyczka  będzie uzyskana na warunkach: -    okres karencji kapitału do końca 2007 -    okres spłaty 2008-2012 -    oprocentowanie w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli -    możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 5%     
Lista wiadomości