Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 53/07/V z dnia 27 sierpnia 2007 r.w sprawie: zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 53/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 sierpnia 2007 r.
           
w sprawie: zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007r. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwala się statut gminy miejskiej Puszczykowo, nazywany dalej Statutem Miasta Puszczykowa".
 
§ 2
 
W załączniku do uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1.    § 1 Statutu Miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie:
"1. Gmina obejmująca miasto Puszczykowo ma status miasta i w dalszej treści Statutu zwana jest "Miastem".
2. Miasto Puszczykowo, jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców",
 
2.    § 4 Statutu Miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie:
"Wzór, opis i zasady używania herbu, flagi oraz pieczęci urzędowej Miasta określi odrębna uchwała Rady Miasta",
 
3.    § 7 ust. 3. Statutu Miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie:
"Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.",
 
4.    § 13 Statutu Miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie:
"1. Szczegółowy tryb działania Rady i komisji określa Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
2. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.",
 
5.    w § 14 Statutu Miasta Puszczykowa skreśla się ust. 3,
 
 
 
6.    § 18 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie:
"Burmistrz jest pracownikiem samorządowym wyłonionym w wyborach powszechnych. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia, dokonuje Przewodniczący Rady.",
 
7.    w § 18 Statutu Miasta Puszczykowa skreśla się ust. 6,
 
8.    usuwa się załączniki nr 2 i 3 do Statutu Miasta Puszczykowa. Załączniki nr 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio numerację: załącznik nr 2, 3 i 4 do Statutu Miasta Puszczykowa,
 
9.    § 7 ust. 3. Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącym dotychczas Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa (po zmianie wskazanej w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały stanowiącym obecnie Załącznik nr 3) otrzymuje brzmienie:
"Sesjami nadzwyczajnymi są sesje zwoływane na uzasadniony, pisemny wniosek Burmistrza, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miasta - w sprawach wymagających bezzwłocznego rozpatrzenia.",
 
10.    w § 8 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącym dotychczas Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa (po zmianie wskazanej w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały stanowiącym obecnie Załącznik nr 3) skreśla się ust. 2.
 
11.    w § 9 ust. 4. Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącym dotychczas Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa (po zmianie wskazanej w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały stanowiącym obecnie Załącznik nr 3) otrzymuje brzmienie:
"Sesję nadzwyczajną zawnioskowaną zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta, Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, zawiadamiając radnych pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem, załączając porządek obrad i projekty uchwał oraz niezwłocznie informując mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na terenie miasta i w internecie.",
 
12.    w § 10 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącym dotychczas Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Puszczykowa (po zmianie wskazanej w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały stanowiącym obecnie Załącznik nr 3) skreśla się ust. 3.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa. Zobowiązuje się Burmistrza do opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta Puszczykowa, uwzględniające poprawki naniesione niniejszą uchwałą.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
 
   
 
Lista wiadomości