Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 55/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teren

Uchwała Nr 55/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r.
 
 
w sprawie: przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974) oraz art. 90f w związku z art. 90m ust. 1 i art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami, Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Nr 137 poz. 1304, Nr 69 poz. 624, Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273 oraz Nr 80 poz. 542), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 179 poz. 1487, Nr 164 poz. 1366, Nr 180 poz. 1493, Nr 94 poz. 788, Dz. U. z 2006 r. Nr 144. poz. 1043, Nr 135 poz. 950, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz. 1844, Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226 oraz Nr 48 poz. 320) oraz w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, Nr 222 poz. 1630, Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427 oraz Nr 105 poz. 720) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Przyjmuje się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
 
§ 3
Traci moc uchwała nr 153/05/IV z 22 marca 2005 r.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Nowe przepisy wprowadzają zmianę kryterium dochodowego co skutkuje koniecznością zmiany Regulaminu. Ponadto przekazywane środki pozwalają na wprowadzenie ujednoliconej stawki.
Lista wiadomości