Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 54/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 wrzesnia 2007 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Ste

 
Uchwała nr 54/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13 września 2007 r.
 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007 r. 138 poz. 974) oraz art. 30 ust. 1 i 3, w związku z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2001 r Nr 46, poz. 499 zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, Dz. U. z 2001 r Nr 154, poz. 1802, Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Dz. U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Tworzy się Obwód głosowania Nr 5, dla wyborców przebywających w dniu wyborów: do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. , Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11,
 
2.   Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
 
Na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" Sp. z o.o., przebywa każdorazowo więcej niż 50 pacjentów. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w szpitalu obwodu głosowania.
 
Burmistrz Miasta
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Lista wiadomości