Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 56/07/V Rady miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r.w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia d

Uchwała nr 56/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 roku
 
w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974), § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Dz. U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1343, Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 261) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).
§ 2
Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych).
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchyla się Uchwałę Nr 187/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 2005-12-06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2007 roku.
Uzasadnienie
Określenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego należy do kompetencji Rady Miasta na podstawie delegacji zawartej w § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Z uwagi na powyższe podjęcie przez Radę Miasta Puszczykowa niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Lista wiadomości