Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 57/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pr

Uchwała Nr 57/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1, i ust. 2 oraz art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1600 i 1601 i Dz. U. 2007 r. nr 69 poz. 468) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Puszczykowie w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla następujących nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym:
 
Lp
Niwka
Działka nr
Lp
Puszczykowo
Działka nr
1
377
6
1171
2
471
 
 
3
472
 
 
4
75
 
 
5
498
 
 
udziela się bonifikaty w wysokości 90%.
2. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
 
§ 2
W razie rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niespłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu oraz oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
 
§ 4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności związana jest z dążeniem do likwidacji w Puszczykowie prawa użytkowania wieczystego.
Udzielona 90% bonifikata stanowić ma instrument zachęcający użytkowników wieczystych do uzyskania prawa własności.
Nieruchomości objęte uchwałą zostały oddane w użytkowanie wieczyste w latach 1957-1981 oraz są zabudowane budynkami mieszkalnymi.
Rzeczoznawca majątkowy ustalił opłatę z tytułu przekształcenia na następujące kwoty:
 
 
Obręb Niwka
Obręb Puszczykowo
Nr działki pow. m²
Wys. opłaty przed bonifikatą
Nr działki pow. m²
Wys. opłaty przed bonifikatą
377 pow. 0,0583 ha
74.160,03
1171 pow. 0,1435
138.750,48
471 i 472 pow. 0,0825
99.253,44
 
 
75 pow. 0,0134
  9.175,63
 
 
498 pow. 0.0539
73.577,94
 
 
 
 
 
 
Działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste w następujących latach:
Niwka
Puszczykowo
377 u.w. 19.12.1958 r.
1171 u.w. 11.11.1968 r.
471 i 472 u.w. 14.06.1960 r.
 
75 u.w. 01.12.1981 r.
 
498 u.w. 15.01.1959 r
 
 
 
 
 
Wobec powyższego podjęcie uchwały tej treści jest uzasadnione.
 
Burmistrz Miasta
Małgorzata Ornoch-Tabędzka
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości