Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 67/07/V Rady Miasta Puszczykowie z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 
Uchwała nr 67/07/V
Rady Miasta Puszczykowie
z dnia 17 października 2007 roku
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. wraz z Regulaminem Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
  1. Rada Miasta przyznaje nagrodę w wysokości 600 zł (brutto) dla:
a)    Marty Balcerek
b)    Anny Jagaciak
c)    Kajetana Jasiczaka
d)    Kingi Łuczak
 
  1. Rada Miasta przyznaje nagrodę w wysokości 550 zł (brutto) dla:
 
a)    Konrada Krzyżanka
b)    Anny Przondo
c)    Adama Zeidlera
 
  1. Rada Miasta przyznaje nagrodę w wysokości 350 zł (brutto) dla:
 
a)    Filipa Rachwalaka
 
  1. Rada Miasta przyznaje nagrodę w wysokości 300 zł (brutto) dla,
 
a)    Macieja Chudaka
b)    Zuzanny Marciniak
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Ustanowienie nagrody dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp. Kapituła zebrała się 5 października br. i po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
 
 
Lista wiadomości