Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 60/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.

Uchwała Nr 60/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz.558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie przez Miasto Puszczykowo działek nr 2147, 2148 i 2149 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo o łącznej powierzchni 0.9431 ha .
 
§ 2
 Nieruchomość zostanie przeznaczona na cmentarz komunalny oraz drogę dojazdową.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie przepisów powołanej ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miasta jest upoważniona do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu. Przejęcie działek wymienionych w uchwale następuje na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zmianami) który określa, że "Gminie, na jej wniosek, może być także przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) inne niż wymienione w ust.1-3, jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań". Do zadań własnych gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym należą również sprawy związane z tworzeniem cmentarzy gminnych. Poszerzenie istniejącego cmentarza jest na pewno realizacją tego przepisu ustawowego. W sytuacji wygaszenia trwałego zarządu przysługującego do tej pory Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu powstała szansa na przejęcie terenu przez Miasto Puszczykowo bez zbędnych kosztów.
Wywołanie uchwały pozwoli na skierowanie wniosku komunalizacyjnego do Wojewody Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Miasta
Marek Błajecki
Lista wiadomości