Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 61/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr 61/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz.558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974), oraz art. 37. ust. 2 pkt 6 i 67 ust. 3 w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami, Dz. U z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz.1601, Dz. U z 2007 r. Nr 69 poz. 468) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej następujących działek położonych w obrębie Niwka zapisanych w księdze wieczystej 152.349 stanowiących własność Miasta Puszczykowa :
Lp.
Numer działki
Powierzchnia
Cena brutto
1
684/4
0,0159
8300,00
2
684/5
0,0137
7200,00
3
684/6
0,0129
6700,00
4
684/7
0,0121
6300,00
5
684/8
0,0120
6300,00
6
684/9
0,0123
6400,00
7
684/10
0,0131
6800,00
 
Razem
0,0920
48000,00
 
§ 2
W przypadku rozłożenia ceny na raty niespłacona część podlega oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
 
Wymienione w uchwale działki stanowią pasek terenu pomiędzy nieruchomościami położonymi przy ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie oraz położonymi przy ulicy Wodnej w Mosinie. Zachodnia krawędź działek jest granicą pomiędzy Puszczykowem i Mosiną. Są one fragmentem wysokiej skarpy zbiegającej w kierunku terenu Mosiny. Prace związane z przygotowaniem do sprzedaży związane były z wnioskiem właścicieli nieruchomości przyległych. Sprzedaż w drodze bezprzetrgowej, zgodnie z przepisami powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest w pełni uzasadniona, gdyż działki nie stanowią samodzielnej nieruchomości przeznaczonej na jakąkolwiek działalność. Mogą one stanowić jedynie uzupełnienie innych nieruchomości. Cena podana w uchwale jest ceną brutto określoną na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego powiększonej o podatek VAT. Przepis cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami określa w art. 67 ust. 3, że cenę nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Cenę sprzedaży ustalono w wysokości równej jej wartości powiększonej o podatek VAT i zaokrąglonej do pełnych kwot.
 
Przewodniczący Miasta
Marek Błajecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości