Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 62/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu poło

 
Uchwała Nr 62/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz.558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 i 7, obręb Puszczykowo, arkusz 5 - według oznaczenia w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2
Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta oraz Wielkopolskiego Zaplecza Rehabilitacyjno-Technicznego Spółdzielni Inwalidów - WIELSPIN związany z potrzebą rozbudowy istniejącego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa rejon ten oznaczony jest w części symbolem U/M co oznacza zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach z zabudową mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi, w części symbolem U/Uz co oznacza zespoły usługowe oraz usługi zdrowia, w części symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi, a w strefie przy ulicy Wysokiej - stanowi tereny lasów niepaństwowych.
 
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 1994 r. ze zmianami z  lat 1998 i 2001, doprowadzenie do zgodności planu zagospodarowania ze studium.
 
Rewizja obecnie obowiązującego planu zagospodarowania związana jest z ustaleniem sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów i ich przeznaczenia w szczególności pod usługi zdrowia, turystyki, sportu, rekreacji (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ośrodka WIELSPIN) i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz ustaleniem zasad obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną.
 
Przewodniczący Rady
Mark Błajecki
 
Lista wiadomości