Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 64/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Nadwarciańskiej

Uchwała Nr 64/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ul. Nadwarciańskiej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00102051/8 Sądu Rejonowego w Poznaniu o obszarze 16.59.32 ha, na zasadach określonych w § 5 przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży warunkowej zawartej w dniu 7.09.2007 r. repertorium A numer: 6955/2007.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
W dniu 7.09.2007 r. Burmistrz zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży warunkowej nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00102051/8 Sądu Rejonowego w Poznaniu. Zgodnie z § 4 przyrzeczona umowa sprzedaży zawarta została pod warunkiem podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa do dnia 30 września 2007 r. uchwały o nabyciu przedmiotowej nieruchomości. Biorąc pod uwagę ustaloną cenę sprzedaży (3 950 000,00 zł) a w szczególności terminy zapłaty określone w ten sposób iż:
- część ceny w kwocie 1 185 000,00 zł stanowiąca 30% ceny w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2007r.
- część ceny w kwocie 1 185 000,00 zł stanowiąca 30% ceny w terminie najpóźniej do dnia 29.02.2008r.
- część ceny w kwocie 987 500,00 zł stanowiąca 25% ceny w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2008r.
- część ceny w kwocie 592.500,00 stanowiąca 15% ceny w terminie najpóźniej do dnia 28.02.2009r.
podjęcie niniejszej uchwały, w świetle rosnących cen nieruchomości i ogromnej wartości rekreacyjno-krajobrazowej dla Miasta, jest w pełni uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości