Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 58/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 września 2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Przy Murze.

Uchwała Nr 58/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 września 2007.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w rejonie ulicy Przy Murze.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na nabycie gruntu stanowiącego działkę nr 337/6 położoną w obrębie geodezyjnym Puszczykowo Stare o powierzchni 0,0122 ha za cenę 12.200,00 .
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Działka 337/6 jest częścią ulicy Uroczej, powstała w wyniku podziału z urzędu nieruchomości prywatnej w 1995 r. jednak nie została wymieniona w cytowanej decyzji jako teren przechodzący na własność Miasta Puszczykowa po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej. Cena wymieniona w uchwale została zaproponowana przez właścicielkę i zaakceptowana jako niewygórowana. Przeciętna wartość za 1 m² działki w Puszczykowie starym w okresie od lipca 2006 do lipca 2007 wzrosła z około 140 zł do ponad 250 zł. W tej sytuacji wynegocjowana cena 100 zł nie jest ceną nadmiernie wysoką.
Poniżej przedstawiamy kilka transakcji obejmujących teren Puszczykowa Starego:
 
Lp
Data zawarcia aktu
Powierzchnia
Cena ogólna
Wartość m²
1
22.12.2006 r.
614
80.413,00
131
2
22.12.2006 r.
550
73287,00
133
3
04.12.2006 r.
2340
341.000,00
146
4
05.06.2007 r.
1246
300.000,00
241
 
 
Przewodniczący Miasta
Marek Błajecki
Lista wiadomości