Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 65/07/V Rady Miasta Puszczykowie z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.

 
Uchwała nr 65/07/V
Rady Miasta Puszczykowie
z dnia 17 października 2007 roku
 
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Poznaniu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974) oraz art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 , ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, zmiany: Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976) Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Puszczykowa dokonała wyboru ławników:
  1. Następujące osoby wybiera się na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu;
         1)            Małgorzata Dahlke, ur. 07.12.1960 w Puszczykowie, córka Jana i Mirandy, zam. w Puszczykowie;
2)         Ewa Miszewska-Muth, ur. 02.01.1946 w Puszczykowie, córka Józefa i Krystyny, zam. w Puszczykowie;
3)         Anna Pawlak, ur. 18.06.1971 w Poznaniu, córka Mariana i Bożeny, zam. w Puszczykowie
  1. Następujące osoby wybiera się na ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu:
1) Małgorzata Bekas, ur. 23.06.1955 w Poznaniu, córka Stanisława i Zofii zam. w Puszczykowie
2)         Teresa Rochowiak, ur. 22.11.1957 w Chludowie­, córka Bolesława i Krystyny, zam. w Puszczykowie
3)         Elżbieta Wolińska, ur. 05.02.1950 w Poznaniu, córka Kazimierza i Ireny, zam. w Puszczykowie.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania list wybranych ławników prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Rada Miasta Puszczykowa zgodnie z wytycznymi Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu winna dokonać wyboru:
  1. do Sądu Rejonowego w Poznaniu: 12 ławników, w tym 4 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. do Sądu Okręgowego w Poznaniu: 5 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęły zgłoszenia na kandydatów na ławników:
  1. 3 osób do Sądu Rejonowego w Poznaniu,
  2. 4 osób do Sądu Okręgowego w Poznaniu,
przy czym wśród kandydatów nie znajduje się kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Miasta Puszczykowa dokonała powyższego wyboru. W związku z brakiem zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławnika był niemożliwy.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
Lista wiadomości