Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 68/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2007 r. w sprawie: zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizy

 
Uchwała nr 68/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 października 2007 r.
 
w sprawie: zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 138 poz. 974) oraz art. 90 ust. 1, 2b i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami, Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Nr 137 poz. 1304, Nr 69 poz. 624, Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273 oraz Nr 80 poz. 542)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie miasta Puszczykowa przez osoby fizyczne lub osoby prawne otrzymują dotację z budżetu gminy.
2. Dotacja zostaje udzielona na podstawie wniosku o udzielenie dotacji składanego przez osobę prowadzącą przedszkole do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać następujące dane:
a)    nazwa przedszkola,
b)    imię i nazwisko lub nazwę osoby prowadzącej przedszkole,
c)    adres siedziby przedszkola,
d)    numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola,
e)    planowaną liczbę dzieci w danym przedszkolu (korygowaną raz w miesiącu),
f)    liczbę dzieci niepełnosprawnych wykazaną w sprawozdaniu S-01.
 
§ 2
 
1.    Dotacja dla przedszkola niepublicznego zostaje ustalona w wysokości 306,00 zł/miesiąc na jedno dziecko. Dotacja będzie indeksowana corocznie o ustalony przez GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.
2.    Dotacja na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu niepublicznym przekazywana będzie w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
 
§ 3
 
Kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w § 1, na terenie Miasta Puszczykowa zostaje ustalona w każdym roku w uchwale budżetowej gminy.
 
§ 4
 
Dotacja dla poszczególnych przedszkoli będzie przekazywana w 12 częściach w terminie do dnia 5 każdego miesiąca.
 
§ 5
 
Osoba prowadząca przedszkole rozlicza przekazaną dotację najpóźniej do dnia 30 stycznia następnego roku, z uwzględnieniem wyszczególnienia kwot wydatkowanych na:
a) wydatki osobowe
b) wydatki rzeczowe (w tym):
- utrzymanie budynku,
- pozostała działalność.
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek dotowania przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. W mieście Puszczykowo prowadzone są wyłącznie  trzy przedszkola niepubliczne, dla których zachodzi potrzeba ustalenia dotacji zgodnie z przepisami ustawy. Ustawa o systemie oświaty określa wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych na poziomie nie niższym niż 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę. Miasto Puszczykowo nie prowadzi przedszkoli publicznych, w związku z tym stosownie do zapisu art. 90 ust. 2b  ustawy o systemie oświaty, jako podstawę do ustalenia wysokości dotacji, przyjęto kwotę 306 zł, która to obowiązuje w najbliżej położonej gminie, tj. Gminie Komorniki.
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji należy do kompetencji Rady Miasta.
Zachodzi konieczność dostosowania dotychczasowego sytemu finansowania  niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Puszczykowa do aktualnie obowiązujących przepisów. Skutki finansowe podjęcia niniejszej uchwały dotyczyć będą budżetu roku 2008 i następnych.
W związku z powyższym proponuje się przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości