Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 66/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 256/06/IV z dnia 17 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Mias

Uchwała Nr 66/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 października 2007 roku
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 256/06/IV z dnia 17 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48 poz. 327 oraz Dz. U. z 2007 r. nr 138 poz. 974) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr 256/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu dokonuje się następujących zmian:
1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.    Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać ustalenia dotyczące budżetu Miasta stosownie do zakresu określonego w art. 184 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 ze zmianami) oraz powinien posiadać układ pełnej klasyfikacji budżetowej.
 
2. Skreśla się § 9.
 
3. Paragrafy 10, 11 i 12 otrzymują odpowiednio numerację: 9, 10, 11.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 6 ust. 2 Uchwały Nr 256/06/IV w sprawie procedur uchwalania budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu szczegółowość dochodów winna być określona do źródeł (paragrafy) oraz działów, natomiast szczegółowość wydatków winna być określona w podziale na działy i rozdziały.
W związku z powyższym przedkładane materiały Radzie Miasta nie mogły być prezentowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Zmiany wprowadzane niniejszą Uchwałą spowodują, iż budżet Miasta Puszczykowa będzie posiadał szczegółowość: działy, rozdział, paragraf.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
Lista wiadomości