Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 69/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotam

Uchwała Nr 69/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2005 roku Nr 96 poz. 873, Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 1204, z 2006 roku Nr 94, poz. 651 oraz z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§1
 
Uchwala się "Wieloletni Program Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", który to Program stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami gminy zobowiązane są do uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zakres programu i przewidziane w nim zasady zgodne są z celami powołanej w uchwale ustawy.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości