Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 71/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 71/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie: podatku od nieruchomości.
 
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
 
  1. od gruntów:
 
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m² powierzchni;
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,72 zł od 1 ha powierzchni;
c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m² powierzchni.
 
  1. od budynków lub ich części:
 
a)    mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a od powierzchni użytkowej na cela socjalne / szatnie, sanitariaty stołówki/ w budynkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 9,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 
e)    pozostałych - 6,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
w tym:
-    zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
-    - gospodarczych - 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
-    - garaży - 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 
  1. od budowli - 2% ich wartości.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr 81/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2003 r. w prawie podatku od nieruchomości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od 01 stycznia 2008 r. oraz podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w "Echu Puszczykowa".
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008, przyjęto wzrost dochodów z podatku od nieruchomości średnio o 10%. Podwyżka ta wynika z planów inwestycyjnych Miasta uwzględniających m. in. budowę ulic. Ponadto wzięto pod uwagę także fakt, iż stawki te nie były podwyższane od 2004 roku.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
 
Lista wiadomości