Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 74/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr 74/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007r.
 
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust 1 pkt 2 i art. 168 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zm.: Dz. U. 2006 Nr 169 poz. 1420. Dz. U. 2006 Nr 45 poz. 319, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 r. Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Miasta postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta w 2007 roku.
§ 2
Spłata kredytu nastąpi z podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 6 ust. 1 oraz § 14 Uchwały Nr 25/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 marca 2007 roku (z późniejszymi zmianami) ustalony został limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 oraz deficyt budżetu Miasta również w wysokości 3.200.000 ; zgodnie z Uchwałą Nr 51/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2007 roku Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 600.000 .
W celu zbilansowania budżetu niezbędnym jest, więc zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.600.000 .
Kredyt będzie uzyskany na warunkach:
-    okres karencji kapitału do 30 czerwca 2008 r.
-    okres spłaty 30.06.2008 - 30.06.2013
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości