Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 76/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczyk

 
Uchwała Nr 76/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa w granicach administracyjnych miasta.
 
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dn. 15 czerwca 1998 r.
Opracowanie nowego studium pozwoli na kontynuowanie polityki przestrzennej miasta z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i uwarunkowań.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku wprowadziła poszerzony zakres uwarunkowań i kierunków określanych w studium.
Z uwagi na wprowadzony ustawą obowiązek zgodności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium, zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia nowego studium. Pozwoli ono na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z aktualną polityką przestrzenną gminy.
Zakres proponowanych zmian w studium obejmuje uwzględnienie m.in.:
  • wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenu miasta Puszczykowa,
  • planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego,
  • Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
 
Celem zmiany jest również zapewnienie ciągłości prowadzenia polityki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju miasta Puszczykowa. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości