Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 77/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta

 
Uchwała Nr 77/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1.    za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:
a)    przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 2,00 zł,
b)    przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie - 5,00 zł,
c)    przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00zł,
d)    przy zajęciu pasa drogowego powyżej 100m2 powierzchni - 50% stawki,
2.    za prowadzenie robót na chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych za zajęcie 1m2 - 5,00 zł,
3.     za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni, pobocza ), za zajęcie 1m2 - 2,00 zł,
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 
§ 2
Ustala się następującą stawkę opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń: - 20,00 zł.
Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynieryjnym.
§ 3
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2) za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł,
3) za 1m2 reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp. - 0,50 zł,
przy czym, zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 4
Ustala się następującą stawkę opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3:
- zajęcie 1m2 pasa drogowego np.: koperty parkingowe, punkty handlowe niebędące obiektami budowlanymi itp. - 2,00 zł.
§ 5
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1, § 2, § 3, oraz § 4 o powierzchni mniejszej niż 1m2 pobiera się opłatę jak za 1m2.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 180/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2005 r.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Narastający ruch samochodów wymusza na organach miasta podejmowanie czynności zmierzających do ograniczenia w czasie utrudnień ruchu, wynikających z zajęcia pasa drogowego.
Podwyższenie opłat ma na celu maksymalne ograniczenie czasu zajęcia pasa.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości