Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 78/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z jej podziałem z tytułu wzrostu wartości nierucho

 
Uchwała Nr 78/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
 
w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z jej podziałem z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 98a ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm.: z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)
 
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada Miasta Puszczykowa ustala stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
Traci moc uchwała Rady Miasta Puszczykowa nr 119/04/IV z dnia 7.09.2004 r.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Podjęcie uchwały w sprawie naliczania opłat z tego tytułu stało się koniecznością w sytuacji, w jakiej znalazł się samorząd Puszczykowa.
Powołany artykuł ustawy o gospodarce nieruchomości daje możliwości Radzie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. Górna wysokość tej opłaty wynosi po nowelizacji ustawy 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Określenie tych wartości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Burmistrz wydaje decyzję naliczającą opłatę wyliczoną na podstawie opinii rzeczoznawcy.         
Przewodniczący  Rady
Marek Błajecki                                                                                                                  
Lista wiadomości