Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 79/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.

 
Uchwała nr 79/07/V    
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 zm.: z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1081, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. 173 poz. 1218)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością gruntową na czas nieoznaczony działki 699/1, 481/13, 481/12, 481/24 i 721/7 położonych w obrębie geodezyjnym Puszczykowo.
Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi na rzecz ENEA S.A. w celu modernizacji istniejących obiektów technicznych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Spółka akcyjna ENEA zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września wystąpił z wnioskiem o udostępnienie terenu pod wymianę istniejącej stacji transformatorowej w rejonie ulicy Poznańskiej, Posadzego i Kościelnej. Ustanowienie służebności gruntowej pozwala na realizację inwestycji przez ENEA S.A. bez zmiany stosunków własnościowych oraz jest realizacją umowy pomiędzy Miastem Puszczykowo i spółką ENEA Operator.
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości