Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 80/07/VRady Miasta Puszczykowaz dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: powiadomienia skarbnika miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Puszczykowa oświadczenia dotycząc

Uchwała Nr 80/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie: powiadomienia skarbnika miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Puszczykowa oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia l8 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425, zmiany: Nr 83 poz. 561, Nr 85 poz. 571, Nr 115 poz. 789, Nr 165 poz. 1171)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Powiadamia się Skarbnika Miasta Puszczykowa Pana Piotra Szmytkowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. l, należy przedłożyć Radzie Miasta Puszczykowa w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.
 
§ 2
Informuje się, że skutkiem niedopełnienia obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. przez Skarbnika Miasta Pana Piotra Szmytkowskiego będzie pozbawienie go funkcji publicznej skarbnika miasta z dniem, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
W dniu 14 września 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów, która określa, między innymi, nowe wzory oświadczeń lustracyjnych, co powoduje konieczność ponownego składania tych oświadczeń przez osoby związane z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym skarbników gminy.
Organem właściwym do powiadomienia skarbnika gminy o powyższym obowiązku jest właściwy organ powołujący, czyli rada gminy.
Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości