Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 82/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położ

 
Uchwała Nr 82/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717. ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w północnej części miasta, w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej - według oznaczenia w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2
Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa rejon ten oznaczony jest:
-    w części zurbanizowanej w rejonie ulic: Źródlanej, Lipowej, Jasnej, Różanej, Klonowej, Podleśnej - zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi,
-    w części przy ul. Łąkowej, Poznańskiej, Podleśnej - zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach  z zabudową mieszkaniową,
-    część terenów łąk oznaczona w katalogu terenów wyróżnionych w studium nr 21 - proponowana funkcja wiodąca i sposób zagospodarowania terenu: usługi, w tym turystyki (gastronomia, hotel), Miejsce Obsługi Podróżnych (stacja benzynowa), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; teren o trudnych warunkach gruntowo-wodnych, lokalizacja inwestycji powinna być poprzedzona wnikliwymi badaniami ich stanu; teren nie nadający się do zabudowy winien być zagospodarowany zielenią parkowo-krajobrazową,
-    pozostała część terenu po obu stronach ulicy Poznańskiej przy wjeździe do miasta - to tereny zieleni parkowej łęgowej, łąki.
Celem sporządzenia planu jest realizacja aktualnej polityki przestrzennej i doprowadzenie do zgodności planu zagospodarowania z opracowywanym nowym studium .
Przewidywane prace planistyczne polegać będą na uporządkowaniu charakteru i przeznaczenia terenów, wydzieleniu strefy zurbanizowanej, zdefiniowaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów mieszkalnych oraz istniejących obiektów usługowych na wydzielonych działkach, wyznaczeniu zasad obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, a także wyznaczeniu stref chronionych.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych  rozwiązań z ustaleniami studium, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Lista wiadomości