Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 84/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organiza

 
Uchwała Nr 84/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz  art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 zm.: Dz. U. z 2004 r.  Nr 281 poz.2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Nieruchomości stanowiące własność Miasta Puszczykowa mogą być oddawane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, na cele związane z działalnością statutową.
 
§ 2
Ustala się szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd:
1.    Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd następuje na wniosek jednostki organizacyjnej.
2.    Zarządca ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jego działania, określonego w statucie.
3.    Budowa, zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych na nieruchomości może być dokonywane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego za zgodą Burmistrza Miasta Puszczykowa, tylko wówczas, gdy w budżecie gminy zostaną zaplanowane środki na ten cel.
4.    Zarządca nieruchomości może, za zgoda Burmistrza, przekazać jej część do odpłatnego korzystania w ramach umów osobom trzecim.
5.    Zgoda, o której mowa w pkt. 4 wyrażana jest w formie zarządzenia i to na okres na okres nie dłuższy niż czas, na który ustanowiono trwały zarząd.
6.    Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd nieruchomością może wypowiedzieć każdą umowę najmu i dzierżawy za zgodą Burmistrza z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu cywilnego.
7.    Jednostka organizacyjna wypowiada umowę najmu lub dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, gdy najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu najmu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem lub, gdy zalega z zapłatą czynszu przekraczającą dwa pełne okresy płatności.
8.    Środki uzyskane tytułem pożytków z nieruchomości oddanych przez jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd do odpłatnego korzystania stanowić będą dochody gminy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa podejmując uchwałę korzysta z przysługującej jej delegacji ustawowej zawartej w powołanych przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podjęcie uchwały ma na celu uporządkowanie stanu terenowo prawnego nieruchomości znajdujących się w faktycznym władaniu gminnych jednostek administracyjnych.
Określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przekazanych w trwały zarząd pozwoli na realizację przepisów dotyczących trwałego zarządu zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 
Lista wiadomości