Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 81/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu poł

 
Uchwała  Nr  81/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta, w rejonie ulic:
Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej w dwóch etapach: A i B
 
Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
1.    Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w centrum miasta, w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej w dwóch etapach A i B - według oznaczenia w załączniku graficznym do uchwały.
2.    Etap A obejmuje północny fragment obszaru objętego planem - tj. tereny po obu stronach ulicy Słonecznej.
3.    Etap B obejmuje południowy fragment obszaru objętego planem zamknięty ulicą Poznańską i Kościelną - tj. teren Rynku z działkami nr 696/1, 696/2, 696/3 i 697, istniejących boisk, urządzeń sportowych i domków MOSIR-u oraz tereny WPN w przedłużeniu ulicy Kościelnej.
 
§ 2
Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia art.15 ust. 2 i 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa rejon ten oznaczony jest:
ˇ    W części terenu oznaczonej w katalogu terenów wyróżnionych w studium nr 2 i symbolem U/M jako tereny strategiczne, preferowane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej - z proponowaną funkcją wiodącą i sposobem zagospodarowania terenu: usługi  handlu, usługi sportu,  turystyki i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi kultury i inne zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
ˇ    W pozostałej części terenu po obu stronach ulicy Słonecznej - to tereny zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi oznaczone symbolem M oraz teren przy ul. Podleśnej z budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego oznaczony symbolem U/M  co oznacza zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach z zabudową mieszkaniową.
Celem sporządzenia planu jest uporządkowanie sytuacji prawnej oraz realizacja aktualnej  polityki przestrzennej.
Przewidywane prace planistyczne polegać będą na wydzieleniu strefy zurbanizowanej, zdefiniowaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów usług centrum Miasta, usług sportu, turystki i rekreacji, terenów mieszkalnych oraz istniejących obiektów usługowych na wydzielonych działkach , wyznaczeniu zasad obsługi komunikacyjnej oraz ewentualnym stref chronionych.
Z uwagi na różną funkcję terenów oraz przewidywane ogłoszenie konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie terenów centrum, co może spowodować wydłużenie prac planistycznych, projekt planu opracowywany będzie w dwóch etapach.
 
Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych  rozwiązań z ustaleniami studium, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości