Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 85/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psycho

 
Uchwała Nr 85/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, pedagogów, psychologów.
 
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600,  Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95,  Nr 80 poz. 542,  Nr 158 poz.1103,  Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  Rada Miasta Puszczykowa, uchwala co następuje:
 
§ 1
Dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów obniża się tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97 poz. 674 ze zm.) w zależności od wielkości szkoły.
 
 
 
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godz. z uwzględnieniem zniżki
1.
Dyrektor szkoły liczącej:
od 4 do 9 oddziałów
 
od 10 i więcej
 
 
8 godzin
 
 
3 godzin
2.
Wicedyrektor szkoły liczącej:
od 12 oddziałów
 
10 godzin
 
Dla nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora lub wicedyrektora stosuje się wymiar zajęć jak wyżej, począwszy od dnia powierzenia obowiązków.
 
§ 2
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela:
  1. pedagogów, psychologów - 28 godzin
 
§ 3
Do celów obliczeniowych wymiaru godzin nauczycieli należy przyjąć:
  1. dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół -1 godzina to 45minut,
  2. dla nauczycieli psychologów i pedagogów -1 godzina to 60 minut.
 
§ 4
Nauczycielom, o których mowa w § 1 można przydzielać godziny ponadwymiarowe z wyjątkiem zastępstw doraźnych.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 6
Traci moc Uchwała Nr 154/05/IV z dn. 22 marca 2005 r. w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, pracujących na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia § 1 niniejszej uchwały obowiązywać będą począwszy od 1 września roku szkolnego 2008/2009, a postanowienie § 2 począwszy od dnia 11 lutego 2008 r.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
  
Uzasadnienie
 
Art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom realizującym obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin: psychologów i pedagogów.
 
Projekt uchwały określa liczbę godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pracy nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą. Zniżki te są zależne od ilości oddziałów oraz warunków pracy w poszczególnych placówkach. Projekt uchwały określa pensum psychologów i pedagogów szkolnych oraz wicedyrektorów, którzy zostaną umieszczeni w projektach organizacyjnych szkół na terenie miasta.
 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Lista wiadomości