Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 86/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjneg

 
Uchwała Nr 86/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
 
w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2008 roku.
 
                Na podstawie: art. 30 ust. 6 i 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz.689, Nr 176 poz. 1238) rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Puszczykowa, uchwala:
 
 
REGULAMIN
Określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw oraz warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez miasto Puszczykowo.
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo określający wysokość:
 1. dodatku motywacyjnego,
 2. dodatku za wysługę lat,
 3. dodatku funkcyjnego,
 4. sposobu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 5. innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. szkole - rozumie się przez to szkoły podstawowe, gimnazja prowadzone przez Miasto Puszczykowo,
 2. pracodawcy - rozumie się przez to szkołę,
 3. nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,
 4. burmistrza - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Puszczykowa,
 5. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 1września do 31 sierpnia roku  następnego.
 
II. DODATEK MOTYWACYJNY
 
§ 3
 I.    Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
 1.    uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
 2.    umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów,
 3.    pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,
 4.    aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
 5.    posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
 6.    podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 7.    prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
 8.    promowanie szkoły w środowisku,
 9.    zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
 a)    udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 b)    opieka nad samorządem uczniowskim,
 c)    prowadzenie lekcji koleżeńskich, zespołu samokształceniowego, lub innej formy aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 d)    aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
 e)    prezentowanie wysokich wartości moralno - etycznych,
 f)    promowanie priorytetowych zagadnień Unii Europejskiej w zakresie pracy z młodzieżą i zdobywanie funduszy zewnętrznych,
 10.    wysoka jakość świadczonej pracy, związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym - dotyczy wicedyrektora.  
 II.    O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
 1.    umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły,
 2.    podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
 3.    sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
 a)    dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
 b)    polityka kadrowa,
 4.    wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
 a)    osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
 b)    dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
 c)    stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
 d)    obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno- kulturalnymi,
 e)    konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
 f)    organizowanie i nadzorowanie zajęć prowadzonych poza ramowym programem nauczania: zajęcia sportowe, półkolonie, imprezy środowiskowe.
 
§ 4
Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 5% sumarycznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, powiększone o dodatek motywacyjny dla dyrektorów.
 
§ 5
1.    Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela określa i przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2.    Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznawany na okres od 2 do 6 miesięcy.
3.    Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół określa i przyznaje burmistrz w oparciu   o kryteria na okres 6 miesięcy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.
 
§ 6
W przypadku gdy wypłata wyliczonych dla wszystkich nauczycieli dodatków motywacyjnych, nastąpiłaby z przekroczeniem przyznanych szkole środków na wynagrodzenia, stawki te obniża się proporcjonalnie do posiadanych środków.
 
§ 7
 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.
 2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na:
a)    urlopie dla poratowania zdrowia,
b)    zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.
 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie:
a)    przebywania na urlopie zdrowotnym,
b)    zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.
 
 
 
 
§ 8
 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
 2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
 
§ 9
Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
 
§ 10
 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31stycznia 2005 r.
 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
 1. Dodatek za wysługę wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
IV. DODATEK FUNKCYJNY
 
§ 11
1.    Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo na podstawie wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, wicedyrektora w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli.
 
Tabela dodatków funkcyjnych
 
Funkcja
Dodatek funkcyjny
Dyrektor szkoły:
od 4 do 9 oddziałów
 
od 10 i więcej oddziałów
 
20% - 35%
 
30% - 40%
Wicedyrektor szkoły
liczącej od 12 oddziałów
15% - 25%
 
2.    Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje burmistrz, a dla wicedyrektora przyznaje dyrektor placówki.
3.    Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.
 
§ 12
Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:
a)    sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 35 zł miesięcznie lub 45 zł  miesięcznie przy dwóch i więcej stażystach.
b)    powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 55zł miesięcznie, 70 zł w klasach liczących powyżej 26 uczniów.
 
Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustala dyrektor szkoły.  
 
§ 13
1.    Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11oraz w § 12 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego  wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2.    Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 i §12 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
3.    Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 4.
4.    Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
 
§ 14
1.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005 r.
2.    Za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje wynagrodzenie wypłacane z dołu.
 
VI. INNE ŚWIADCZENIA
 
§ 15
Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach tzw. "Zielonych Szkół" przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.
 
§ 16
Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dni wolne od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 
§ 17
Opiekunom oddziałów przedszkolnych przysługuje dodatek funkcyjny określony w § 12 pkt 2 regulaminu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 18
Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli       zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 20
Traci moc uchwała Nr 18/07/V z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2007 roku. 
 
§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki   
 
Uzasadnienie
 
 
Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) ustawodawca dokonał nowelizacji art. 30 Karty Nauczyciela.
                Zgodnie ze znowelizowanym art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
 III.   wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
 IV.   warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
Składniki wynagrodzenia nauczycieli, określone w regulaminie, muszą zostać ustalone na takim poziomie, aby przeciętne wynagrodzenie nauczycieli na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nie było niższe niż średnie wynagrodzenie określone w art. 30 ust. 3 i 4 KN. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż przeciętne wynagrodzenie nauczycieli na terenie Miasta Puszczykowa nie jest niższe niż średnie wynagrodzenie określone w ustawie - Karta Nauczyciela.
 
 
stan obecny w regulaminie ustalonym              na 2007 r.
propozycja zmiany w regulaminie            na 2008 r.
Lp.
Funkcja
Dodatek funkcyjny
Funkcja
Dodatek funkcyjny
1.
Dyrektor szkoły:
a/ liczącej do 6 oddziałów
b/ liczącej 7- 12oddziałów
c/ liczącej 13-18 oddziałów
d/ liczącej 19 oddziałów i 
więcej
 
 
15 % -25%
25 % - 35 %
30 % - 40 %
35 % - 50 %
 
Dyrektor szkoły:
 od 4 do 9 oddziałów
 
od 10 i więcej oddziałów
 
20 -35%
 
30 -40 %
2.
 
 
Wicedyrektor szkoły
liczącej od 12 oddziałów
15% - 25%
 
Lista wiadomości