Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 87/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: odwołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr 87/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: odwołania zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 ze zmianami)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1  
Odwołuje się Panią Danutę Kempińską, Panią Barbarę Walkowiak oraz Panią Wiesławę Szczęśniak ze stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.
 Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Uzasadnienie
Pani Danuta Kempińska złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z zamiarem przejścia na emeryturę z początkiem stycznia 2008 roku, wobec czego konieczne jest podjęcie uchwały odwołującej ją ze stanowiska.
Panie Barbara Walkowiak i Wiesława Szczęśniak zostają odwołane ze stanowiska ze względu na likwidację filii Urzędu Stanu Cywilnego w szpitalu w Puszczykowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości