Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 88/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 
Uchwała Nr 88/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 ze zmianami)
Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią Joannę Szejn na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.
 Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Uzasadnienie
W związku z przejściem na emeryturę Pani Danuty Kempińskiej, dotychczasowego zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, konieczne jest powołanie jej następcy. W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego została wybrana Pani Joanna Szejn.
Lista wiadomości