Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 89/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.

 
Uchwała Nr 89/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Zamierza zlikwidować samorządową instytucję kultury pod nazwą "Miejskiego Ośrodka Kultury w Puszczykowie" z dniem 31 lipca 2008 r. Przyczyną tego zamiaru jest zmiana koncepcji dotyczącej realizacji zadań własnych w zakresie kultury.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz na stronach internetowych BIP dla miasta Puszczykowa.
 
Uzasadnienie
 
 
Do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) należy prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. O formie organizacyjnej działalności kulturalnej stanowi jej organizator tj. gmina. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej faktyczny akt likwidacji musi poprzedzać uchwała o zamiarze likwidacji.
Zamiar likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Puszczykowie podyktowany jest chęcią zmiany koncepcji dotyczącej realizacji zadań własnych w zakresie kultury co wiąże się z koniecznością przystosowania do tej koncepcji formy organizacyjnej.  Prowadzenie spraw z zakresu kultury zostanie powierzone animatorowi kultury, działającemu w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert. Rozwiązanie takie pozwoli na efektywniejszą realizację zadań gminy w zakresie kultury, zwiększy konkurencyjność a także poziom świadczonych usług.
 
Lista wiadomości