Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 90/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu.

 
Uchwała Nr 90/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: inwestycji lokalnych z udziałem ludności oraz wspierania inwestycji o lokalnym znaczeniu.
 
Na podstawie art. 18, ust.1 i art. 7 ust 1 pkt. 2, 3, 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
  § 1
1. Inwestycje lokalne z udziałem ludności, zwane dalej inwestycjami lokalnymi są inwestycjami miejskimi realizowanymi przy współudziale zainteresowanych mieszkańców.
2. Współudział mieszkańców w realizacji inwestycji lokalnych jest ich dobrowolna działalnością, polegająca na świadczeniu własnych środków finansowych, w celu realizacji zadań służących poprawie warunków zamieszkiwania. Świadczenia te stanowią darowiznę mieszkańców na rzecz Miasta.
3. Decyzję o realizacji inwestycji lokalnej podejmuje Burmistrz z uwzględnieniem § 2 niniejszej uchwały.
 
§ 2
Na zasadach ustalonych Uchwałą mogą być realizowane: budowa sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, placów gier i zabaw, terenów zieleni, dróg lokalnych, służących społeczności lokalnej.
 
  § 3
Tworzy się rejestr inwestycji lokalnych.
 
§ 4
1. Inwestycje lokalne realizowane są przy współudziale Społecznych Komitetów wyłanianych przez zainteresowanych mieszkańców. Społeczne Komitety mogą przybierać następujące formy organizacyjne: a) komitetów zbiórki publicznej, b) fundacji, c) stowarzyszeń zwykłych, d) stowarzyszeń zarejestrowanych, e) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Społeczny Komitet może współuczestniczyć w realizacji inwestycji lokalnej po zarejestrowaniu przez Burmistrza Miasta. 3. Społeczny Komitet może zostać zarejestrowany przez Burmistrza Miasta po spełnieniu następujących warunków: a) przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego jego powstanie, b) określeniu inwestycji, która ma być realizowana przy współudziale społecznego komitetu oraz rodzaju i zakresu współuczestnictwa mieszkańców w realizacji inwestycji lokalnej.
 
§ 5
1. Do zadań podmiotów współuczestniczących w realizacji inwestycji lokalnych należy: a) sporządzanie harmonogramów świadczeń ludności oraz zorganizowanie jej pracy,
b) składanie Burmistrzowi Miasta sprawozdań ze swej działalności.
Społecznym Komitetom zorganizowanym w formy wymienione w § 4, pkt. 1, lit. b, c, d, e mogą zostać powierzone w drodze umowy funkcje inwestorskie.
 
§ 6
1.Źródłem finansowania inwestycji lokalnych mogą być:
a) środki budżetowe,
b) świadczenia mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów,
c) środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
d) środki podmiotów przejmujących eksploatację wytworzonego majątku,
e) inne środki zewnętrzne.
2. Świadczenia mieszkańców winny stanowić co najmniej 40 % wartości inwestycji lokalnej.
3. Rada Miasta corocznie określa w budżecie miasta wielkość środków przeznaczonych na realizację inwestycji lokalnych i wspieranie inwestycji, o których mowa w § 8.
 
§ 7
Środki trwałe powstałe w wyniku inwestycji lokalnej są przekazywane podmiotom prowadzącym ich eksploatację na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
 
§ 8
  1. Miasto może również wspierać inwestycje realizowane przez innych inwestorów, obejmujące zadania wymienione w § 2.
  2. Środki przeznaczone na wspieranie inwestycji, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przekroczyć 50% wartości całego zadania.
  3. Jeśli w inwestycji, o której mowa w pkt 1 wspieranej przez Miasto uczestniczy Społeczny Komitet, to do jego działalności stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i § 6.
  4.  
§ 9
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki  
Uzasadnienie
W związku z koniecznością uregulowania sytuacji prawnej działających na terenie miasta Puszczykowa tzw. Społecznych Komitetów Budów, a w szczególności mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców w zakresie realizowania zadania inwestycyjne zachodzi konieczność uporządkowania spraw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych z Udziałem Ludności. System realizacji inwestycji lokalnych nie posiada dotychczas w Puszczykowie odrębnego uregulowania sytuacji prawnej Komitetów.
Powoduje to, ze nie istnieją prawnie określone zasady kontroli i nadzoru nad Komitetami, co dotyczy także wydatkowania przez nie środków finansowych.
W związku z tym, ze w Puszczykowie istnieje społeczne zainteresowanie w podejmowaniu inicjatyw społecznych, niezbędne jest pilne uregulowanie prawne realizacji inwestycji lokalnych z udziałem ludności.
Uchwała porządkuje także ewidencję inwestycji lokalnych i ułatwia nadzór nad prawidłową ich realizację. W treści Uchwały uregulowane zostały także zasady wspierania przez Miasto inwestycji prowadzonych przez innych inwestorów.
Lista wiadomości