Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 91/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podat

Uchwała Nr 91/07/V                                                    
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 roku
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz zmiany uchwały Nr 73/07/V zmieniającej uchwałę Nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r.
 
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
Rada Miasta uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. oraz w uchwale Nr 73/07/V z dnia 14 listopada 2007 r. dokonuje się następujących zmian:
 
1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/06/V i uchwały Nr 73/07/V otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od 01.01.2008 roku oraz podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w "Echu Puszczykowa".
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
 
Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą wynika z doprecyzowania terminologii (zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych) określającej przedmiot opodatkowania.
 
Załącznik:
1. Załącznik Nr 1 - wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
Lista wiadomości