Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 50/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2007 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007

Uchwała Nr 50/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 31 lipca 2007 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, Dz.U. 2003 r. nr 80 poz.717, Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, dz.U. 2005 r. nr 172 poz.1441, Dz.U. 2005 r. nr 175 poz. 1457, Dz.U. 2006 r. 17 poz. 128 oraz Dz.U. 2006 r. nr 181 poz. 1337, Dz. U. 2007 Nr 48 poz. 327) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r, o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104, 2005 r. nr 169 poz. 1420, Dz.U.2006 r. nr 45 poz..319 Dz.U.2006 r. nr 104 poz.708. Dz.U.2006 r. nr 187 poz.1381, Dz.U.2006 r. nr 170 poz.1217, Dz.U.2006 r. nr 170 poz. 1218 Dz.U.2006r. nr 249 poz.1832) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale budżetowej Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 24.727.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – załącznik nr 9
1.660.063 zł
dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – załącznik nr 9
222.717 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – załącznik nr 9
248.600 zł
subwencja ogólna (oświatowa) w kwocie
3.084.007 zł
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie
10.595.557 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie
120.000 zł
pozostałe dochody własne w kwocie
8.796.854 zł
 1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 31.287.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
Wydatki bieżące w wysokości
w tym na:
   1. wynagrodzenia osobowe
   2. pochodne od wynagrodzeń
   3. dotacje z budżetu w kwocie
   4. wydatki na obsługę długu
19.472.177 zł
4.768.157 zł
1.036.116 zł
1.067.450 zł
209.000 zł
Wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości
11.815.351 zł
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 marca 2007 r. Przychody i Rozchody jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Załączniki:
 1. Załącznik Nr 2 Wydatki
 2. Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Błajecki

Uzasadnienie
 1. Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 680.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Puszczykowie.
 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 680.000 zł w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270 zakup usług remontowych.
2
Lista wiadomości