Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 41/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 200

Uchwała Nr 41/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 13 czerwca 2007r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 po14z.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717, Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128 oraz 2006 r. nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, 166, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 2005 r. nr 169 poz. 1420, Dz.U.2006 r. nr 45 poz..319 Dz.U.2006 r. nr 104 poz.708. Dz.U.2006 r. nr 187 poz.1381, Dz.U.2006 r. nr 170 poz.1217, Dz.U.2006 r. nr 170 poz. 1218 Dz.U.2006r. nr 249 poz.1832) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budżetowej Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 24.709.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – załącznik nr 9
1.656.085 zł
dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – załącznik nr 9
208.347 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – załącznik nr 9
248.600 zł
subwencja ogólna (oświatowa) w kwocie
3.084.007 zł
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie
10.595.557 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie
120.000 zł
pozostałe dochody własne w kwocie
8.796.854 zł
 1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 30.589.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
Wydatki bieżące w wysokości
w tym na:
   1. wynagrodzenia osobowe
   2. pochodne od wynagrodzeń
   3. dotacje z budżetu w kwocie
   4. wydatki na obsługę długu
18.766.829 zł
4.767.707 zł
1.035.546 zł
1.032.450 zł
209.000 zł
Wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości
11.822.351 zł
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 marca 2007r Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie jak w załączniku c) do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 25/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 marca 2007r otrzymuje brzmienie jak w załączniku d) do niniejszej Uchwały.
§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Załączniki:
 1. Załącznik Nr 1 Dochody
 2. Załącznik Nr 2 Wydatki
 3. Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe
 4. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Błajecki

Uzasadnienie:
 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu uzyskania dochodów wyższych od zaplanowanych w budżecie o kwotę łączną 22.000 zł, z tego § 0760 20.000 zł, § 0910 2.000 zł.
 2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 10.244 zł; środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 14.203 zł; środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 4. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70004 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 410 zł, z uwagi na konieczność dokonania odpisów na fundusz socjalny.
 5. Dokonuje się przeniesień w dziale 750 rozdział 75022 Rady gmin
zmniejszenia § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.100 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.100 zł
zwiększenia § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000 zł, § 4110 o kwotę 5.300 zł oraz § 4120 o kwotę 800 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.100 zł (składki z tytułu przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski),
Przeniesienia wynikają ze zmiany organizacji funkcjonowania Rady Miasta oraz woli Rady do przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75023 Urzędy Gmin § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych wydatków na badania okresowe pracowników Urzędu,
 2. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.900 zł, z uwagi na konieczność dokonania odpisów na fundusz socjalny;
 3. Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 500 zł, z uwagi na potrzeby w zakresie szkolenia pracowników Straży Miejskiej.
 4. Zmniejsza się w dziale 758 Różne Rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy o kwotę 32,010 zł,
 5. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80101: zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2.600 zł; zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 2.600 zł.
 6. Dokonuje się przeniesień, pomiędzy paragrafami. Dział 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101: zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 28.000 zł; zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.000 zł. Z uwagi na konieczny remont kanalizacji w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 istnieje potrzeba zwiększenia środków w budżecie w paragrafie Zakup usług remontowych o w/w kwotę, w celu zrealizowania remontu w czasie ferii szkolnych; zmniejsza się natomiast o tą kwotę paragraf Wydatki inwestycyjny; a ramach środków z tego paragrafu ma być realizowana inwestycja polegająca na otynkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 1; z uwagi na kompleksowe podejście przez Urząd do termomodernizacji Szkoły i zamiarze zrealizowania tego przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych jest możliwość dokonania takiego przesunięcia środków.
 7. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80103: zwiększa się wydatki w § 4040 o kwotę 303 zł; zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 303 zł.
 8. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80110: zwiększa się wydatki w § 4350 o kwotę 900 zł; zmniejsza się wydatki w § 4370 o kwotę 900 zł.
 9. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 851 Ochrona Zdrowia rozdział 85154: zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 500 zł; zmniejsza się wydatki w § 4300o kwotę 500 zł.
 10. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 852 Pomoc Społeczna rozdział 85214: zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 17.864 zł; zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 17.864 zł.
 11. Zwiększa się wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 6.200 zł; z uwagi na podpisane Porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta w Puszczykowie a Powiatowym Urzędem Pracy na organizowanie prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych należy zwiększyć budżet w w/w paragrafie.
 12. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami. Dział 852 Pomoc Społeczna rozdział 85295: zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 500 zł; zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500 zł.
 13. Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł; w Umowie zawartej pomiędzy Urzędem Miasta oraz ENEĄ na modernizacje oświetlenia w Puszczykowie ujęte są wielkości, które podlegają zmianom w zależności od notowań ceny pieniądza na rynkach międzybankowych (przeliczenia dokonywane są na bazie notowań stawki WIBOR),
 14. Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
 15. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami. Dział 600 Transport i Łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 3.050 zł; zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3.050 zł; na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa zlecono opracowanie opinii prawnej dotyczącej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej, z uwagi na stwierdzone przez Komisję nieprawidłowości.
 16. Dokonuje się zwiększenia wydatków w Dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 o kwotę 15.000 zł z tytułu wydatków związanych z Dniami Puszczykowa i Obchodami 45 lecia Miasta Puszczykowa
 17. Dokonuje się zwiększenia wydatków w Dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023 Urzędy gmin § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miasta (Gruzja, Czechy, USA).
 18. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH O KWOTĘ 3.000 ZŁ Z TYTUŁU ZAWARCIA UMOWY Z Miastem Poznaniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”.
 19. Dokonuje się przeniesień, na wniosek kierownika jednostki budżetowej, pomiędzy paragrafami: w Dziale 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
Zwiększenia § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.210 zł
Zmniejszenia § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 510 zł oraz § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 700 zł
3
Lista wiadomości